Pierwszy krok w kierunku osiągnięcia regionalnej innowacyjności

Biznes

Pierwszym krokiem do osiągnięcia innowacyjności regionu jest dobra strategia. Głównym celem strategii jest osiągnięcie określonego celu. Strategia powinna być jednak oparta na dostępnych zasobach i powinna uwzględniać możliwości osiągnięcia celów. Dlatego też strategia powinna zawierać cele główne, najważniejsze strategie oraz opis możliwych do wykorzystania zasobów.

Głównymi celami strategii są:

-Zwiększenie atrakcyjności Małopolski.

-Zwiększenie konkurencyjności Małopolski

-Zwiększenie liczby inwestorów w Małopolsce

Województwo Małopolskie jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy jest bardzo ważnym czynnikiem przyciągania inwestorów. Dobra strategia zwiększy atrakcyjność Małopolski. Dodatkowo zwiększy również konkurencyjność regionu. Ponadto zwiększy liczbę inwestorów, którzy są zainteresowani Małopolską.

W celu osiągnięcia powyższych celów opracowano następujące strategie:

-Poprawa jakości życia mieszkańców.

-Przyciągnięcie inwestycji.

-Zwiększenie atrakcyjności Małopolski

Głównym założeniem strategii jest osiągnięcie wskazanych celów. W tym celu opracowano następujące strategie:

-Poprawa jakości życia ludności

Strategia została opracowana w celu uczynienia mieszkańców Małopolski szczęśliwszymi i lepszymi. Dzięki temu powstanie lepsze środowisko w regionie. Strategia będzie koncentrować się na następujących punktach:

-Poprawa jakości edukacji.

-Poprawa jakości usług społecznych

-Poprawa jakości transportu publicznego

-Poprawa jakości środowiska naturalnego

-Poprawa jakości miasta

-Poprawa jakości terenów wiejskich

-Poprawa jakości opieki zdrowotnej

-Poprawa jakości bezpieczeństwa publicznego

Strategia podzielona jest na 4 obszary:

-Edukacja

-Usługi społeczne

-Transport publiczny

-Środowisko

-miasto

-Obszar wiejski

Strategia zawiera następujące strategie:

-Poprawa jakości edukacji.

-Poprawa jakości usług społecznych

-Poprawa jakości transportu publicznego

-Poprawa jakości środowiska naturalnego

-Poprawa jakości miasta

-Poprawa jakości terenów wiejskich

-Poprawa jakości opieki zdrowotnej

-Poprawa jakości bezpieczeństwa publicznego

Strategia składa się z następujących etapów:

1.Ustalenie celów

2.Określenie priorytetów

3.Opracowanie planu

4.Realizacja planu

5.Monitorowanie planu

6.Rewizja planu

7.Przegląd planu

8.Ocena wyników

9.Opracowanie nowego planu

10.Monitorowanie planu

11.Rewizja planu

12.Ocena wyników

13.Opracowanie nowego planu

14.Monitorowanie planu

15.Korekta planu

16.Ocena wyników

17.Opracowanie nowego planu