INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Zachodniopomorskie: 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym; 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw


RPO Zachodniopomorskie: 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym; 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego RPO WZ.
Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym; 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstwCEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA

Lepsze warunki do rozwoju MŚP poprzez umacnianie wizerunku gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem działania jest ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP. Wsparcie w ramach działania obejmie m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi lub w tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach, formułowanie strategii dotyczącej działań międzynarodowych, prowadzenie prezentacji dla potencjalnych kontrahentów, itp.

Zakłada się realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wsparcie grup przedsiębiorstw działających w określonej branży czy specjalizacji zachodniopomorskiej gospodarki. Wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw jest możliwe pod warunkiem realizacji kompleksowych i możliwie długofalowych strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,
2. Liczba potencjalnych inwestorów, do których Beneficjent dotrze z oferta inwestycyjna regionu,
3. Ilość wypromowanych ofert inwestycyjnych,
4. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport,
5. Liczba przedsiębiorstw, które wkroczyły na nowe rynki zagraniczne na skutek otrzymania wsparcia.

TYPY PROJEKTÓW

Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne Wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące realizacji poszczególnych etapów Strategii ekspansji na rynki zagraniczne (której przygotowanie przedsiębiorstwa mogą współfinansować w ramach bonu na specjalistyczne usługi IOB w działaniu 1.16), pod warunkiem przystąpienia przedsiębiorstwa do jej realizacji w sposób kompleksowy, a nie w formie incydentalnych działań.

Przedsięwzięcia wzmacniające wizerunek gospodarczy Województwa Zachodniopomorskiego.

TYP BENEFICJENTA

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Nie dotyczy.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW

Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu łącznie w ramach typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000, 00. PLN.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytycznymi stanowiącymi odrębny dokument.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU

- 85%
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 1.14 WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI W WYMIARZE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM I 1.15 WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO!!!