INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Wielkopolskie WRPO: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu


Wielkopolskie WRPO: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO

Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportuCEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie przekładające się na większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC)
Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych (szt.).

TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

TYP BENEFICJENTA DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Instytucja Zarządzająca - Departament Wdrażania Programu Regionalnego.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

1. Preferencje dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.
2. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium Województwa Wielkopolskiego.
3. W przypadku części inwestycyjnej trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy lata od daty jego ukończenia.
4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu.
5. Projekty dotyczące usług doradczych w zakresie inkubacji przedsiębiorstw są przedmiotem Działania 1.3, usługi doradcze związane z realizacją projektów inwestycyjnych objęto Działaniem 1.5, a samodzielne usługi doradcze są świadczone w ramach RUR w Działaniu 6.5.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Refundacja z możliwością zaliczkowania

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

- do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wsparcie inwestycyjne:
1. 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
2. 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI REGIONALNEJ Z WIELKOPOLSKIEGO WRPO !!!