INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:
WARMIA I MAZURY


RPO Warmia I Mazury: 3b „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPO WiM
Działanie 3b „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia"CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA

Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

TYPY PROJEKTÓW

− wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją;

− wsparcie MSP w tworzeniu nowych modeli biznesowych w zakresie pakietowania produktów i usług, w tym opartych na ICT (m.in. tworzenie systemu mazurskich kart turystycznych w systemie „ sail pass”);

− wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozszerzenia działalności firmy, wejścia na nowe rynki oraz usprawnienie procesów zarządczych;

− promocja gospodarcza regionu (projekty sieciowe).

TYP BENEFICJENTA

• przedsiębiorstwa;
• grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja,)
• samorząd województwa;
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• instytucje otoczenia biznesu;
• Lokalne organizacje turystyczne37 (wyłącznie w odniesieniu do tworzenia systemu mazurskich kart turystycznych w systemie „ sail pass”)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP PROGRAM POLSKA WSCHODNIA

Dodatkowo przedsiębiorcy z 5 województw Polski Wschodniej tj: Podlaskiego, Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego mogą skorzystać z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia.

Więcej o działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia dowiesz się w zakładce POLSKA WSCHODNIA pod linkiem: http://www.internacjonalizacja.com.pl/polska-wschodnia/1-2-Internacjonalizacja-MSP-POPW.php
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI NA INTERNACJONALIZACJĘ I NOWE MODELE BIZNESOWE?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW!!!