INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO MAZOWIECKIE / RPO WM


RPO Mazowieckie: 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚPCEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

TYPY PROJEKTÓW

W ramach celu szczegółowego: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów:

- internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług;
- promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym

W ramach PI 3b wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Odbywać się to będzie w wyniku wdrożenia nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw poprzez wsparcie na poszczególnych etapach internacjonalizacji - od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności.

Podstawą udziału w imprezach wystawienniczo – targowych, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych jest posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy. Interwencja w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw będzie mogła być uzupełniona i wspierana o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego.

Wspierane będą działania nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw ale również i ich grup, takich jak powiązania kooperacyjne, zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.

TYP BENEFICJENTA

- MŚP;
- jednostki naukowe;
- spółki celowe;
- powiązania kooperacyjne;
- JST, ich związki i stowarzyszenia;
- organizacje pozarządowe;
- samorząd gospodarczy.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU

Szczegółowe informacje na temat działania zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI NA INTERNACJONALIZACJĘ I NOWE MODELE BIZNESOWE?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW!!!