INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Małopolskie: 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP


RPO Małopolskie: 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego RPO WM
Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚPDziałanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Realizacja Działania przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających budowaniu konkurencyjności małopolskich MŚP na arenie międzynarodowej.

W ramach Działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

• szerokorozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i zagranicznym), poprzez:
- promocję oferty gospodarczej regionu,
- wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne,
- promocję innowacyjności,
- wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie;

• bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej oraz zdobywania nowych rynków zbytu.

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach działania zastosowanie będą mieć następujące zasady:

• promocja gospodarcza jak i samodzielne projekty MŚP mają przynieść określone korzyści gospodarcze dla Małopolski, w tym przyczyniać się do zwiększenia eksportu podmiotów gospodarczych z Małopolski - realizowane przedsięwzięcia mają przynieść mierzalne efekty gospodarcze,

• realizowane będą kompleksowe i skoordynowane działania wzmacniające wizerunek regionalnej gospodarki, obejmujące szerokorozumianą promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w oparciu o wypracowaną wspólnie z partnerami gospodarczymi, spójną politykę inwestycyjną regionu, w tym plan działań. Dokument stanowiący podstawę dla wsparcia w tym obszarze zostanie przygotowany przez Województwo Małopolskie we współpracy z partnerami gospodarczymi,

• wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa,

• preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

a) opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,

b) opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,

c) udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,

d) zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,

e) uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

f) dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

CEL SZCZEGÓŁOWY PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Działanie 3.3

Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Liczba kontaktów biznesowych.

LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

• nowe modele biznesowe

• opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej

• udział w imprezach targowo-wystawienniczych

• specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności

• pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny

• dostosowania produkcji/ usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego

Typy projektów mogą być łączone.

TYP BENEFICJENTA PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

- 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PODDZIAŁANIA 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP!!!