INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Lubelskie: 3.6 Marketing gospodarczy


RPO Lubelskie: 3.6 Marketing gospodarczy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego RPO WL
Działanie 3.6 Marketing gospodarczyCEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz stopnia ich ekspansywności na inne rynki.

W Działaniu 3.6 przewidziane zostało również wsparcie działań marketingowych, mających na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów, w tym tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

1. Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia.
2. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.
3. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach go-spodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów roz-woju danego podmiotu.
2. Organizacja kampanii promocyjnych mających na celu promocję marki re-gionu oraz marek lokalnych i promocję województwa w kraju i za granicą.
3. Wsparcie działań marketingowych, mających na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów.
4. Tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów.

TYP BENEFICJENTA DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

- Samorząd województwa lubelskiego.

- Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, a także przedsiębiorca inny niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. IOB musi prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

Nie dotyczy. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

-Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
- Działania prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego muszą być zgodne z polityką inwestycyjną regionu, która wskazuje za cele i narzędzia właściwej realizacji marketingu gospodarczego.
- Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach i misjach gospodarczych musi wynikać ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.
- Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

Nie dotyczy.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY

- Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 50 %
- Instytucje otoczenia biznesu: 50 %
- Samorząd województwa lubelskiego: 85 %

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP PROGRAM POLSKA WSCHODNIA POPW

Dodatkowo przedsiębiorcy z 5 województw Polski Wschodniej tj: Podlaskiego, Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego mogą skorzystać z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia.

Więcej o działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia dowiesz się w zakładce POLSKA WSCHODNIA pod linkiem: http://www.internacjonalizacja.com.pl/polska-wschodnia/1-2-Internacjonalizacja-MSP-POPW.php
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY LUBESLKIEGO RPO!!!