INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Łódzkie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP


RPO Łódzkie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego RPO WŁ
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚPCEL SZCZEGÓŁOWY PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

Celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wsparcie w ramach poddziałania ukierunkowane jest na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym. Podejmowane działania dotyczą opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. Obejmują np. badania rynku, dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku, demonstrowanie technologii, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, otwieranie nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej, uczestnictwo w targach, dywersyfikację geograficzną i sektorową, strategię wejścia na rynki globalne. Działania związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

2. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

TYP BENEFICJENTA PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

− MŚP

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

- Centrum Obsługi Przedsiębiorcy COP.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

− wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,

− wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu,

− wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu,

PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

- Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA PODDZIAŁANIA II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

- 85%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA II.2.1
MODELE BIZNESOWE MŚP Z ŁÓDZKIEGO RPO?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ I MODELE BIZNESOWE MŚP Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!