INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO LUBUSKIE: 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP


RPO LUBUSKIE: 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego RPO WL
Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚPCEL SZCZEGÓŁOWY PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

Celem działania/poddziałania jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw nie jest możliwy bez dywersyfikacji i rozszerzenia działalności przedsiębiorstw przede wszystkim na rynki zagraniczne. Podstawowym zadaniem jest więc rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Tym bardziej, że województwo lubuskie posiada strategiczne położenie, w którym zbiegają się szlaki paneuropejskie oraz szeroką ofertę terenów inwestycyjnych. Niestety do głównych czynników utrudniających podjęcie współpracy z firmami zagranicznymi należy zaliczyć niską konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa lubuskiego, niski stopień ich ekspansywności na inne rynki, głównie zagraniczne oraz brak nowoczesnych systemów zarządzania. Ponadto wyjście z produktem poza granice regionu czy kraju wymaga zarówno nakładów finansowych, działań marketingowych jak i wiedzy w zakresie internacjonalizacji działalności czego brakuje większości lubuskim przedsiębiorcom. W związku z tym w ramach Działania zakłada się dofinansowanie kompleksowego wsparcia zarówno dla indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup przedsiębiorstw. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.

Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowym i międzynarodowych, promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej. Interwencja będzie polegała w głównej mierze na współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach itp. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą miały możliwość skorzystania z doradztwa ukierunkowanego na opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia lubuskich przedsiębiorstw nastąpi także poprzez ułatwienie przedsiębiorcom a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dostępu do wysokiej jakości nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami Polski oraz w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

Wzrost poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

I. Promocja gospodarcza regionu.
II. Ekspansja gospodarcza MŚP.
III. Rozwój inwestycyjny regionu.

TYP BENEFICJENTA PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
- partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

Nie dotyczy.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

Decyzję o dopuszczalności i sposobie wdrożenia uproszczonych metod rozliczania wydatków w ramach PO podejmuje IZ RPO L-2020 . Informacja w zakresie możliwości lub obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków wynika z treści Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub wytycznych programowych lub innych wytycznych horyzontalnych. W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą PZP, działania/ zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą PZP w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.

W ramach Programu przewiduje się stosowanie systemu zaliczkowego.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,
- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – max 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODDZIAŁANIA 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP LUBUSKIEGO RPO 2020 !!!