INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Kujawsko-Pomorskie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw


RPO Kujawsko-Pomorskie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P
Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwCEL SZCZEGÓŁOWY PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP (Cel szczegółowy 4).

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
4. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia doradczego dla MŚP określonego w pkt 1 oraz 3-6.

TYP BENEFICJENTA PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

- przedsiębiorstwa - MŚP
- sieci przedsiębiorstw – MŚP

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.
2. Projekty partnerskie realizowane w ramach kooperacji sieciowej uzyskają preferencję.
3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.
5. Na moment wypłaty pomocy Wnioskodawca/odbiorca ostateczny musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Warunkiem realizacji projektów z zakresu promocji gospodarcze regionu jest wypracowanie przez samorząd województwa wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityki inwestycyjnej regionu.
8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

Przewiduje się stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla beneficjentów. Szczegółowe zasady stosowania systemu zaliczek zostaną określone przez IZ RPO w Wytycznych IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU PODDZIAŁANIA PODDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych,

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIE 1.5 OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH DLA MŚP PODZDZIAŁANIA 1.5.2 WSPARCIE PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW ?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO WK-P!!!