INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Dolnośląskie: 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw


RPO Dolnośląskie: 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD
Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne
Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoLISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

1. Inwestycje produkcyjne: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
2. Inwestycje produkcyjne: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)
3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe

TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

1.4.A. Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP:

a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych - przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy;

1.4.B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych:

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
- otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
- dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
- tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

1.4.C. Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

- wizyty studyjne i misje zagraniczne;
- udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
- udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
- organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;

TYP BENEFICJENTA DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

− MŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Do uzgodnienia na dalszym etapie prac.

PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Do uzgodnienia na dalszym etapie prac.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DZIAŁANIA 1.4. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW DOLNOŚLĄSKIEGO RPO !!!